april 2014

Achtergrond

Drinkwater en goede sanitatie is in Nederland vanzelfsprekend, betrouwbaar en betaalbaar. In ontwikkelingslanden is dit geenszins het geval. Aan hygiëne gekoppelde ziektes (b.v. diarree, salmonella, cholera, typhus etc. ) komen veel voor. Kindersterfte en achterstand op school door ziekte is een veel voorkomend effect van slecht drinkwater en/of het ontbreken van sanitatie. De Stichting Water is our World wil een bijdrage leveren om meer mensen van betrouwbaar drinkwater en goede sanitatie te voorzien.

Over de Stichting Water is our World

De Stichting Water is our World, opgericht in 2007, is een niet-gesubsidieerde Nederlandse organisatie die zich richt op het realiseren, herstellen of verbeteren van de drinkwater- en sanitatievoorzieningen in dorpen en stadjes in ontwikkelingslanden.

Het bestuur van Stichting Water is our World bestaat uit 4 leden.

Naast het bestuur en het secretariaat zijn er nog vele andere vrijwilligers die zich inzetten voor de Stichting. Vrijwilligers die ieder op hun eigen manier een steentje bijdragen. Zij helpen bijvoorbeeld met het sorteren van technische materialen en het gereed maken van containers op onze opslaglocatie te Witharen, Overijssel. Ook bezoeken zij in teamverband een niet werkende drinkwatervoorziening om deze te herstellen. Daarnaast is er soms behoefte aan chauffeurs voor transport. Anderen zetten hun organisatorische talenten in voor fondswerving.

Missie, Visie, Doel

Missie 

De Stichting Water is our World wil bijdragen aan een betere wereld door als groep vrijwilligers onze kennis, kunde en netwerk op het gebied van drinkwater en sanitatie in te zetten voor de allerarmsten in ontwikkelingslanden. Voor ons telt ieder mens.

Visie

De lokale bewoner en/of het lokale bestuur is de drijvende kracht achter hun drinkwater en sanitaire voorziening. De Stichting Water is our World helpt door het leveren van kennis, kunde en ontbrekende materialen op het gebied van drinkwater- en afvalwater voorziening. Van de inwoners wordt verwacht dat zij zich actief inzetten voor de in stand houding van hun door de stichting herstelde eigen voorziening. Alle activiteiten zijn gebaseerd op door lokale contacten zelf aangedragen prioriteiten en uitgevoerd in overleg en in samenwerking met de bewoners.

Doel

De stichting heeft ten doel:

 1. Het realiseren, herstellen of verbeteren van de drinkwater-, sanitaire- of andere publieke voorzieningen in rurale gebieden in ontwikkelingslanden door het inzetten van, voor het merendeel gebruikte, materialen en installaties die geschikt zijn voor hergebruik;  
 2. Het verlenen van specialistische ondersteuning door overdracht van kennis en vaardigheden bij projecten in ontwikkelingslanden; 
 3. Het verbeteren van de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de drinkwater- en/of sanitaire voorziening met als doel het zelfstandig (financieel onafhankelijk) maken van die organisaties.

Werkwijze

De Stichting gelooft in hands-on helpen. Kernkwaliteit van de Stichting is het leveren van kennis, kunde en materialen. Veel vrijwilligers zijn vakinhoudelijke specialisten met een brede technische ervaring. Regelmatig strijken kleine teams neer op locatie om acute technische problemen in bestaande (vaak door anderen aangelegde voorzieningen) weer te herstellen, te laten werken en uit te breiden. Tevens vindt dan “training on the job” plaats. Na vertrek vindt begeleiding van de lokale beheerder(s) op afstand plaats zodat geborgd wordt dat de drinkwater- of sanitaire voorziening voor een langere periode blijft functioneren. Randvoorwaarden voor nieuwe projecten zijn:

 1. Focus op kleinschalige en middelgrote gemeenschappen (tot ca. 20.000 inwoners);
 2. Ter plekke moet een vertrouwenspersoon aanwezig zijn;
 3. De gemeenschap moet zelf bereid zijn om tijd te investeren en indien mogelijk een financiële bijdrage te leveren;
 4. Borging van de continuïteit van de voorzieningen na afloop van de werkzaamheden door monitoring (via email, bezoek of door middel van telemetrie) van de blijvende inzetbaarheid van de aangebrachte verbeteringen.
 5.  

Ambitie

Onze ambitie is drieledig:

 1. Wij willen toegroeien naar een soort Flying Waterdocters. Bij niet meer functionerende drinkwater- of sanitaire voorzieningen de benodigde materialen verzamelen en op transport zetten. Na aankomst van de materialen ter plaatse met gespecialiseerde vrijwilligers en lokale betrokkenen herstelwerkzaamheden verrichten;
 2. Wij willen bij herstelde installaties zo mogelijk ook meewerken aan het stap voor stap uitbreiden van de voorziening voor de gehele gemeenschap;
 3. Wij willen de verantwoordelijken van de drinkwatervoorziening trainen en opleiden met als doel dat ze zelfstandig de drinkwater- en/of sanitaire voorziening in stand kunnen houden en eventueel uit kunnen breiden.
 4.  

Inkomsten

Donateurs schenken rechtstreeks aan Water is our World via ING bank, rekeningnummer NL44INGB0000340797 t.n.v. Stichting Water is our World

Voor meerdere projecten heeft de stichting een premie ontvangen van Wilde Ganzen

Naast de donaties ontvangt de Stichting regelmatig schenkingen in natura in de vorm van materialen van waterleidingbedrijven en van andere donateurs van Water is our World. 

Materialen worden ook beschikbaar gesteld door aan water gerelateerde bedrijven. Anderen dragen bij in natura door bv hosting- en drukkosten voor hun rekening te nemen. Bedrijven kunnen hiermee invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Van de belangrijkste bijdragen wordt melding gemaakt op de website.

De baten voor Water is our World komen vrijwillig tot stand, zonder dat donateurs daarvoor een tegenprestatie krijgen noch dat er rechten voor zorg of hulp aan kunnen worden ontleend. In sommige gevallen wordt aan een vrijwilliger een vrijwilligersvergoeding uitgekeerd conform de “vrijwilligersregeling” van de Belastingdienst.

Transparantie

Alle stukken, donaties, correspondentie en uitgaven zijn inzichtelijk voor alle bestuursleden. Daarmee is actualiteit en continuïteit in intern toezicht gewaarborgd.

De Stichting houdt de vrienden van de Stichting en overige belangstellenden op de hoogte van de voortgang van de projecten en overige activiteiten door middel van de website en een halfjaarlijkse nieuwsbrief. Op de website wordt ook jaarlijks de jaarrekening geplaatst en een overzicht van alle recente acties.

ANBI’s, brancheverenigingen en uittreksels

De Stichting Water is our World  heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status.
Klik hier voor de beschikking.

We staan ingeschreven bij de KvK onder nummer 05085611, met statutaire naam Stichting Water is our World  en RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) – fiscaal-nummer 18076069. Voor een actueel uittreksel zie evt ook de site van de KvK.

De Stichting Water is our World  is aangesloten bij de branchevereniging voor kleine goede doelen Partin.