Samenvatting

Het project rond de drinkwatervoorziening in Abéné (Zuidwest Senegal) en omliggende dorpen loopt al sinds 2004. Het door de stichting opgerichte drinkwaterbedrijf Casameau is langzaam gegroeid in technisch en organisatorisch opzicht. Het plan is om de drinkwatervoorziening in Abéné uit te breiden naar twee naburige dorpen. In Kataba de realisatie van een nieuwe drinkwaterwinning en in Diouloulou en Kafountine de uitbreiding van de winning en productie. De financiële organisatie van drinkwaterbedrijf Casameau vergt tot op de dag van vandaag veel aandacht en is nog onvoldoende. Dit remt de verdere uitbouw.

________________________________________________________________________________

Missie: trouble shooting Abéné


1 maart 2013

Een aantal reeds bekende problemen bij het waterbedrijf Casameau is geëscaleerd. Henry heeft tijdens zijn bezoek met pijn in zijn hart het geautomatiseerde betalingssysteem moeten opgeven. Terug naar het handwerk en invoering van een vast tarief per 1-4-2013 moet het boekhoudkundige probleem oplossen. Gaat dat niet lukken dan is het waterleidingbedrijfje toch niet levensvatbaar.

De lokale leidinggevende heeft vele steken laten vallen. E.e.a. is besproken met de betreffende persoon, met een afvaardiging van de Cadre de Reflection en met de wijze mannen. Ook is er een gesprek geweest met de medewerkers.
Geconcludeerd kan worden dat de stichting wat betreft het management van het waterleidingbedrijfje vastloopt op de lokale cultuur. Een zorgpunt, zeker ook omdat de stichting 2014 als het laatste jaar ziet waarin Casameau ondersteund wordt door de stichting.

________________________________________________________________________________

Basisschool het Stroomdal in Kampen goed bezig voor Senegal
 

1 november 2012

Het plan is om de watervoorziening uit te breiden  naar twee naburige dorpen. In Kataba wordt een nieuwe drinkwaterwinning gerealiseerd en in Diouloulou en Kafountine wordt de winning en productie uitgebreid. Al deze werkzaamheden zijn niet mogelijk zonder uw steun, De Wilde Ganzen (die voor dit project een premie hebben toegekend) en de vele sponsoren.

In het bijzonder mag basisschool het Stroomdal in Kampen worden genoemd. Deze heeft een actie georganiseerd om geld in te zamelen voor het drinkwaterproject in Senegal. We hebben aan alle kinderen van de basisschool uitleg gegeven over het project en de kinderen zijn heel enthousiast om zoveel mogelijk geld in te zamelen. De kinderen in Senegal zijn de kinderen van het Stroomdal dan ook heel dankbaar dat ze willen meehelpen om een goede drinkwatervoorziening te realiseren zodat ze niet meer ziek worden van slecht drinkwater.
De jongelui hebben zich geweldig ingezet met als resultaat  € 760 voor het drinkwaterproject in Senegal. Dit bedrag is door De Wilde Ganzen verhoogd naar € 1178.
Met dank aan alle kinderen en de medewerkers van basisschool het Stroomdal!

______________________________________________________________________

Het zit niet mee in Abéné, Senegal

14 oktober 2012

Van het opleiden van medewerkers is weinig terecht gekomen. Albert trof het drinkwaterbedrijf in een diepe depressie aan. Al enige tijd was de drinkwaterlevering beperkt tot een paar uren per dag. Hieraan lagen enkele oorzaken ten grondslag. De elektriciteitslevering was enige maanden onderbroken door een blikseminslag. Senelec, de energieleverancier, weigerde te helpen zolang de achterstand in betaling niet weggewerkt was. Als vervanging had Casameau een generator ingezet die veel diesel verbruikte en die te duur was om de gewenste hoeveelheid water te produceren. Mede als gevolg van de beperkte drinkwaterlevering, was de betaling van de watergelden afgenomen. Soms heb je een depressie nodig om er weer sterker en beter uit te komen. Onder dit motto is Albert aan de slag gegaan. Hij heeft zich eerst geconcentreerd op de watergelden en de redenen van wanbetaling. Samen met de directeur van Casameau, de toezichthouder en enkele vertegenwoordigende organen in het dorp zijn maatregelen besproken en met volle toestemming van betrokkenen, doorgevoerd. De maatregelen zijn vervolgens aan de rest van het dorp gecommuniceerd.
Aan Lamine Diassy, directeur van Casameau, is de opdracht gegeven om nog dit jaar met een goed financieel plan te komen voor 2013. Een plan dat zicht biedt op een zelfstandige toekomst voor Casameau.  In de tussentijd heeft de stichting de financiële achterstand bij Senelec gesaneerd, overigens geheel tegen onze principes in, en is de drinkwatervoorziening weer volledig in bedrijf.
Begin januari 2013 is een volgend werkbezoek gepland. We zijn erg benieuwd hoe het waterbedrijf er dan voorstaat en hoe het jaarplan 2013 er uit ziet.

________________________________________________________________________________

Missie: opzetten en invoeren van wijzigingen in het betalingssysteem Abéné


22 juli 2012

Het hoofddoel van het werkbezoek is het opzetten en invoeren van wijzigingen in het betalingssysteem. Daar het betalingsgedrag van een aantal van de afnemers van drinkwater te wensen over laat, is deze wijziging van belang. Naast wijziging van het systeem zijn ook de wanbetalers aangesproken en zijn individuele betalingsregelingen getroffen.
Er is uitgebreid overleg geweest met het comité wijze mannen. Zij zijn akkoord gegaan met de voorgestelde maatregelen. Tevens is aan dit comité gemeld dat de ondersteuning van de stichting Water is our World over uiterlijk drie jaar zal stoppen.

In overleg met Lamin Diassy, directeur van Casameau, is besloten het gebouw bij de zuiveringsinstallatie op te knappen en als kantoor in te richten. De kosten zullen door de stichting WIOW als een lening aan Casameau worden verstrekt.

________________________________________________________________________________

Tijdelijk adviseur voor de Stichting in Abéné, Senegal


18 april 2012

In de ogen van Albert is het waterleidingbedrijfje Casameau in Abéné, een mooi bedrijf met goede mogelijkheden om de lokale bevolking van schoon drinkwater te voorzien. Op dit moment verkeert het bedrijf echter in financiële problemen omdat op een flink aantal adressen een substantiële achterstand is in de betalingen. Als gevolg daarvan is een groot aantal adressen van de watervoorziening afgesloten.

Casameau kan geen goed zicht op de betalingen en achterstanden in de betalingen genereren  vanwege de gebrekkigheid waarmee de beschikbare data worden opgeslagen. Daarnaast is de  klantgerichtheid van de medewerkers onvoldoende.

Het meest urgent op dit moment is het weer op orde krijgen van het administratieve systeem Ook het betaling systeem en de wijze van betaling door de klanten moet zodanig aangepast worden dat het risico van het ontstaan van betalingsachterstanden tot een minimum wordt beperkt.

________________________________________________________________________________

Herstel van de drinkwatervoorziening in Abéné


2003 – 2007

Abéné is een dorp met ca. 3.000 inwoners in het zuiden van Senegal. In 1990 is er met hulp van de Franse overheid een drinkwatervoorziening gemaakt, bestaande uit een put met bijbehorende pomp en generator, een watertoren en een klein waternet naar 6 centrale drinkwaterkranen in het dorp. De drinkwaterlevering was echter van korte duur. De dorpsbewoners moesten al snel weer drinkwater halen uit de open putten op hun erf.

In 2003 zijn Jacques van Paassen en Casper van Ommen, beiden werkzaam bij Vitens, een drinkwaterbedrijf in Nederland, gestart met het herstel en uitbreiding van de drinkwatervoorziening in Abéné. Met hulp van sponsoren en vele vrijwilligers zijn vele materialen, zoals onderwaterpompen, een nieuwe generator, leidingen, watermeters en andere hulpmiddelen naar Abéné gezonden.

Foto: Moeder Festival beviel op de dag van aankomst van decontainer met materiaal van een zoon en noemde haar kindje Container. Casper mag hem vasthouden. Naast hem dhr. Lamin medewerker aan het project te Abéné.

Bron met onderwaterpomp
Gestorte kolommen en funderingen

Eind 2004 is de drinkwatervoorziening weer in bedrijf gesteld en zijn de eerste erfaansluitingen gerealiseerd.

Leggen van een leiding
Alle medewerkers van het project

Vanaf dat moment is de drinkwaterlevering vrijwel ongestoord geweest. In 2006 is een tweede container met materialen voor de drinkwatervoorziening in Abéné en de twee naburige dorpen Alberda en Diana verzonden. In 2007 zijn samen met de door ons opgeleide (jonge) mensen vele nieuwe erfaansluitingen in Abéné gerealiseerd. Medio 2007 hebben nu ca. 2.500 mensen in het dorp direct toegang tot drinkwater. In 2008 en verder zullen de drinkwateractiviteiten zich uitbreiden naar de overige twee dorpen. Dit kan dan geheel uitgevoerd worden door de inmiddels ter plaatse opgeleide mensen.

Drinkwaterorganisatie
Bij de start van het herstel van de drinkwatervoorziening is eerst contact opgenomen met het Comité de forage, de instantie die verantwoordelijk is voor de drinkwatervoorziening in Abéné. Het comité is een door het dorp gekozen raad, bestaande uit 5 mannen. Met het comité kwamen we overeen dat we ze zouden helpen bij het herstel van de drinkwatervoorziening onder enkele voorwaarden. De eerste voorwaarde was dat het comité zich liet registreren als een officieel erkende organisatie die zich alleen bezig hield met de drinkwaterlevering en de bijbehorende activiteiten. De tweede voorwaarde was dat iedereen die drinkwater afneemt hiervoor ook aan het comité betaalt. Dit was nieuw voor ze. De derde voorwaarde was dat er een rekening geopend wordt bij een officiële bank, waarop alle inkomsten van de drinkwatervoorziening worden gestort. En dat er geld ten behoeve van de activiteiten van de drinkwatervoorziening afgehaald mag worden als de voorzitter en de secretaris beiden akkoord zijn. Het comité ging met alle voorwaarden akkoord en op verzoek van ons is het comité met een vrouw uitgebreid.
Parallel aan het traject van herstel van de drinkwatervoorziening is veel overleg geweest over de organisatie, de opleiding van de leden van het comité en van het technische personeel, de tariefstelling, de communicatie met de afnemers, hoe om te gaan met wanbetalers etcetera.

Toekomstige activiteiten
Eind 2007 is een filter geïnstalleerd om het ijzer dat in het drinkwater zit, te verwijderen.

Spoel- en filtraatwateraansluiting bij filterinstallatie.
Zuiveringsfilter is gereed en in werking gesteld. De immam leidt een korte inwijdingsceremonie.

Daarna voldoet het drinkwater voor alle parameters zelfs aan de Nederlandse wetgeving. Naar verwachting heeft eind 2007 meer dan 90 % van de mensen in Abéné via een erfaansluiting met watermeter toegang tot veilig drinkwater.

In 2008 wordt een begin gemaakt met de digitale verwerking van data, als waterverbruiken, rekeningen etcetera. Hiervoor zullen computers worden geïnstalleerd en cursussen worden gegeven. Eveneens in 2008 wordt het drinkwaternet uitgebreid naar Alberda.

Naast de drinkwatervoorziening speelt ook de sanitatie een belangrijke rol bij het verbeteren van de gezondheid van mensen. Voor subsidieverstrekking van de Nederlandse overheid zijn deze twee zaken ook onlosmakelijk gekoppeld. In 2007 heeft er in Abéné al een studie plaats gevonden naar de huidige wijze van omgaan met afvalstromen als waswater, urine en feces. Op basis van die ervaringen en best practices in andere ontwikkelingslanden zal in 2008 een pilot gestart worden naar opvang en verwerking van de afvalstromen. Op de basisschool wordt al onderwezen over de noodzakelijke hygiëne.